Bases de participación Sorteo CAdA Navidad 2019

CAMPANYA de NADAL – CAdA 2019

Sortegem 6.000€ en 20 premis de 300€ entre els/les nostres clients.

BASES DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en el sorteig, hauràs d’aconseguir segellar el cupó que et lliurarem en la xarxa de comerços CAdA amb les teues compres. Necessitaràs el segell de 3 comerços diferents de CAdA, i hauràs d’anotar el número de tiquet de les compres realitzades. Una vegada completat, diposita-ho en l’urna situada en l’entrada de l’Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dilluns i dijous de 8 a 20 hores (excepte del 24/12 al 4/01 solament matins). I durant la Cavalcada de SS. MM. Els Reis Mags.

El sorteig es farà en finalitzar la Cavalcada del Reis el dia 5 de gener, per SS. MM. Els Reis Mags, en presència de tots els assistents i interessats.

REQUISITS:

Els cupons hauran de portar 3 segells de comerços CAdA diferents.

Cada segell deu anar acompanyat del número de tiquet de compra de cada comerç, amb les dates compreses entre el 01/12/2018 al 5/1/2019, tots dos inclusivament. Recorda guardar els tiquets fins que finalitze el sorteig.

Per a validar els cupons premiats, s’hauran de presentar els tiquets de compra, de data 01/12/2018 a 5/1/2019, de cada comerç.

Màxim, una persona per premi.

Per a evitar l’abús, els comerços segellaran segons aquest barem en funció de l’import del tiquet de compra:

 • De 3 a 10 €: 1 segell
 • D’11 a 50 €: 2 segells
 • De 51 a 100 €: 4 segells
 • De 101 a 300 €: 6 segells
 • De 301 a 500 €: 8 segells
 • Més de 501 €: 10 segells

Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:

 • Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que «queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]»
 • Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que «Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports»

SERAN ANUL·LATS ELS CUPONS PREMIATS SI: 

 • No porten el número de tiquet anotat en el cupó.
 • Porten segells de comerços no associats a CAdA.
 • El cupó té el segell repetit d’un comerç.
 • No es presenten els tiquets de compra dels comerços segellats.
 • Els tiquets presentats estiguen fora de les dates de campanya.
 • Si el comerç ha segellat més cupons que el valor del tiquet li permet.

PODEN PARTICIPAR:

 • Tots els clients dels comerços CAdA.
 • Els treballadors/es i familiars dels comerciants, sense el segell del seu comerç.

NO PODEN PARTICIPAR:

 • Els comerciants i els seus cònjuges.
 • Els treballadors/es amb cupons segellats en el comerç on treballen.
 • Els familiars dels comerciants fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

LLIURAMENT DE PREMIS:

Màxim, una persona per premi.

Els premiats passaran per l’oficina de CAdA en el Edifici del Olivar 2, segona planta amb els tiquets per a validar el premi, els dies 7, 8, 9, 10 i 11 de gener de 10:00 a 13:00 hores, i si tenen dificultat cridant al 645.631.221 en el mateix horari.

Els premiats rebran una Targeta Regal amb la relació dels comerços CAdA, on podran fer ús d’ella.

El lliurament de les targetes premiades, es realitzarà as Castell d’Alaquàs el dimarts 15 de gener a les 20:30 hores, amb els premiats que hagen validat els seus cupons.

Els cupons premiats no validats, caducaran el dia 31 de gener de 2019.


CAMPAÑA de NAVIDAD – CAdA  2019

Sorteamos 6.000€ en 20 premios de 300€ entre nuestros/as clientes.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Para participar en el sorteo, deberás conseguir sellar el cupón que te entregaremos en la red de comercios CAdA con tus compras. Necesitarás el sello/cuño de 3 comercios distintos de CAdA, y deberás anotar el número de ticket de las compras realizadas. Una vez completado, deposítalo en la urna ubicada en la entrada del Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los lunes y jueves de 8 a 20 horas (excepto del 24/12 al 4/01 solo mañanas). Y durante la Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos.

El sorteo se hará al finalizar la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero, por SS. MM. Los Reyes Magos, en presencia de todos los asistentes e interesados.

REQUISITOS:

Los cupones deberán llevar 3 sellos de comercios CAdA distintos.

Cada sello debe de ir acompañado del número de ticket de compra de cada comercio, con fechas comprendidas entre el 01/12/2018 al 5/1/2019, ambos inclusive. Recuerda guardar los tickets hasta que finalice el sorteo.

Para validar los cupones premiados, se deberán presentar los tickets de compra, de fecha 01/12/2018 a 5/1/2019, de cada comercio.

Máximo, una persona por premio.

Para evitar el abuso, los comercios sellarán según este baremo en función del importe del ticket de compra:

 • De 3 a 10 €:  1 sello
 • De 11 a 50 €:  2 sellos
 • De 51 a 100 €:  4 sellos
 • De 101 a 300 €:  6 sellos
 • De 301 a 500 €:  8 sellos
 • Más de 501 €: 10 sellos

Quedan excluidos de esta promoción los siguientes productos:

 •  Los medicamentos y los productos sanitarios. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2015 que indica que «queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1 [medicamentos y productos sanitarios]»
 • Productos del tabaco. En virtud de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre que indica que «Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes»

SERÁN ANULADOS  LOS CUPONES PREMIADOS SI: 

 • No llevan el numero de ticket anotado en el cupón.
 • Llevan sellos de comercios no asociados a CAdA.
 • El cupón tiene el sello repetido de un comercio.
 • No se presentan los tickets de compra de los comercios sellados.
 • Los tickets presentados estén fuera de las fechas de campaña.
 • Si el comercio ha sellado más cupones que el valor del ticket le permite.

PUEDEN PARTICIPAR:

 • Todos los clientes de los comercios CAdA.
 • Los trabajadores/as y familiares de los comerciantes, sin el sello de su comercio.

NO PUEDEN PARTICIPAR:

 • Los comerciantes y sus conyugues.
 • Los trabajadores/as con cupones sellados en el comercio donde trabajan.
 • Los familiares del comerciante hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

ENTREGA DE PREMIOS:

Máximo, una persona por premio.

Los premiados pasarán por la oficina de CAdA en el Edificio del Olivar 2, segunda planta con los tickets para validar el premio, los días 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 10:00 a 13:00 horas, y si tienen dificultad llamando al 645.631.221 en dicho horario.

Los premiados recibiran una Tarjeta Regalo con la relación de los comercios CAdA, donde podrán hacer uso de ella.

La entrega de las tarjetas premiadas, se realizará en el Castell d’Alaquàs el martes 15 de enero a las 20:30 horas, con los premiados que hayan validado sus cupones.

Los cupones premiados no validados, caducarán el día 31 de enero de 2019.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*