Bases de participació Sorteig CAdA Primavera 2019

CAMPANYA CAdA PRIMAVERA 2019

BASES

AQUESTA PRIMAVERA CAdA REGALA TEMPS D’OCI.

Sortegem 300 TOVALLOLES DE PLATJA, per a celebrar que la primavera i el bon temps han arribat per a romandre uns mesos.

Comprant en la xarxa de comerços CAdA pots participar en el sorteig. Demana el teu cupó rasca amb cada compra, amb el segell de l’establiment. Rasca-ho i descobreix al moment si has guanyat!

PREMI

El regal consisteix en una tovallola de platja amb la imatge de CAdA, dissenyada i confeccionada exclusivament per a aquesta promoció.

FUNCIONAMENT

Adquireix el teu cupó rasca en la xarxa de comerços CAdA. Amb cada compra podràs sol·licitar un cupó, fins a esgotar existències. El cupó haurà d’anar segellat per l’establiment per a la seua validesa. Cada comerç decideix si donar només un cupó per compra o donar més d’un depenent de l’import de la venda. No és necessari guardar el tiquet de compra, ni anotar el nombre de tiquet en cap costat, doncs el cupó serà vàlid no més amb el segell del comerç.

Hauràs de rascar el cupó al moment, en l’establiment. Si apareix la paraula «TOVALLOLA», has guanyat! Enhorabona!
Demana-li el teu regal al comerciant.

Amb el teu permis, et faran una foto al mateix moment per a compartir en la nostra web i en xarxes socials, mostrant el regal i el cupó premiat.

IMPORTANT: Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:

 • Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que “queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]”
 • Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que “Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports”

DURACIÓ DE LA CAMPANYA

La promoció serà vàlida des del 30 d’abril fins al 20 de maig de 2019.

PODEN PARTICIPAR

 • Tots els clients, majors d’edat, dels comerços CAdA.

NO PODEN PARTICIPAR

 • Les/els comerciants i els seus cònjuges en cap cas.
 • Els familiars del comerciant, fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.
 • Els treballadors i treballadores, i familiars d’aquest/a fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

NO SERAN VÀLIDS

Aquells cupons sense segell de l’establiment o amb segell de comerços no associats a CAdA.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament del premi es fará instantáneament al comerç. Hauràs de rascar el cupó al moment, en l’establiment. Si apareix la paraula «TOVALLOLA», has guanyat! Demana-li el teu regal al comerciant.

Per a qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte a través del telèfon, 645 631 221, de l’e-mail, info@cadalaquas.com.


CAMPAÑA CAdA PRIMAVERA 2019

BASES

ESTA PRIMAVERA CAdA REGALA TIEMPO DE OCIO.

Sorteamos 300 TOALLAS DE PLAYA, para celebrar que la primavera y el buen tiempo han llegado para quedarse durante unos meses.

Comprando en la red de comercios CAdA puedes participar en el sorteo. Pide tu cupón rasca en cada compra, con el sello del establecimiento. ¡Ráscalo y descubre al momento si has ganado!

PREMIO

El regalo consiste en una toalla de playa con la imagen de CAdA, diseñada y confeccionada exclusivamente para esta promoción.

FUNCIONAMIENTO

Adquiere tu cupón rasca en la red de comercios CAdA. Con cada compra podrás solicitar un cupón, hasta agotar existencias. El cupón deberá ir sellado por el comercio para su validez. Cada comercio decide si dar un solo cupón por compra o dar más de uno dependiendo del importe de la venta. No es necesario guardar el ticket de compra, ni anotar el número de ticket en ningún lado, pues el cupón será valido nada más con el sello del comercio.

Deberás rascar el cupón al momento, en el establecimiento. Si aparece la palabra «TOALLA», ¡has ganado! ¡Enhorabuena!
Pídele tu regalo al o la comerciante.

Con tu permiso, te realizarán una foto en el mismo momento para compartir en nuestra web y redes sociales, mostrando el regalo y el cupón premiado.

IMPORTANTE: Quedan excluidos de esta promoción los siguientes productos:

 • Los medicamentos y los productos sanitarios. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2015 que indica que “queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1 [medicamentos y productos sanitarios]”
 • Productos del tabaco. En virtud de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre que indica que “Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes”

DURACIÓN DE LA CAMPAÑA

La promoción será  válida desde el 30 de abril hasta el 20 de mayo de 2018.

PUEDEN PARTICIPAR

 • Todos los clientes, mayores de edad, de los comercios CAdA.

NO PUEDEN PARTICIPAR

 • Los/as comerciantes y sus cónyuges en ningún caso.
 • Los familiares del comerciante, hasta segundo grado, con el sello de su comercio.
 • Los trabajadores/as, y familiares de éste/a hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

NO SERÁN VALIDOS

Aquellos cupones sin sello del establecimiento o con sello de comercios no asociados a CAdA.

ENTREGA DE PREMIOS

La entrega del premio se realizará instantáneamente en el comercio. Deberás rascar el cupón al momento, en el establecimiento. Si aparece la palabra «TOALLA», ¡has ganado! Pídele tu regalo al o la comerciante.

Para cualquier duda o consulta, puedes ponerte en contacto a través del teléfono, 645 631 221,  o del e-mail, info@cadalaquas.com.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*