Bases de participació sorteig de Nadal 2023-24

CAMPANYA de NADAL – CAdA 2023-24
TORNA A CADA I GAUDEIX!

Sortegem 6.000€ en 20 premis de 300 € entre els nostres clients
De l’1 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024.

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. Pot participar qualsevol persona major de divuit anys (amb les excepcions previstes en el punt 8). Un premi per persona.

2. Els participants aconsegueixen segells per comprar en comerços associats a CAdA amb una compra mínima de 3 euros. Els cupons són proporcionats pels comerços. Els participants han d’aconseguir segellar el cupó amb 3 segells diferents.

3. Els cupons es depositaran (de l’1 de desembre al 5 de gener) en l’urna que es troba en l’entrada de l’Ajuntament i en el Castell.

4. El sorteig es farà en finalitzar la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener en el Castell en presència de tots els assistents i interessats. La llista de premiats es publicarà a la web i xarxes socials de CAdA.

5. Requisits: Els cupons hauran de portar 3 segells de comerços CAdA diferents. Cada segell ha d’anar acompanyat del número de tiquet de compra de cada comerç, amb dates compreses entre el 01/12/2023 al 5/1/2024, tots dos inclusivament. Per a validar els cupons premiats hauran de presentar els tiquets de compra, de data 01/12/2023 a 5/1/2024, de cada comerç.

Els comerços segellaran segons aquest barem en funció de l’import del tiquet de compra:

  • De 3 a 10 €: 1 segell
  • D’11 a 50 €: 2 segells
  • De 51 a 100 €: 4 segells
  • De 101 a 300 €: 6 segells
  • De 301 a 500 €: 8 segells
  • Més de 501 €: 10 segells

6. Seran anul·lats els cupons premiats si:
• No porten el número de tiquet anotat en el cupó.
• Porten segells de comerços no associats a Cada.
• El cupó té el segell repetit d’un comerç.
• No es presenten els tiquets de compra dels comerços segellats.
• Els tiquets presentats estiguen fora de les dates de campanya.
• Si el comerç ha segellat més cupons que el valor del tiquet li permet.

7. Poden Participar:
Tots els clients dels comerços de CAdA majors de divuit anys.
Els treballadors/as i familiars dels comerciants, sense el segell del seu comerç.

8. No poden participar:
Els comerciants en cap cas.
Els treballadors/as amb cupons segellats en el comerç on treballen.
Els familiars del propietari o propietària del comerç fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

9. Lliurament de Premis: Una vegada validats tots els cupons premiats, es comunicarà als guanyadors i guanyadores el lloc i data de lliurament de la targeta regal que es lliurarà al costat d’un llistat de comerços de CAdA on podrà efectuar les seues compres amb ella.

10. Els cupons premiats no validats es consideraran anul·lats. Tots els cupons caduquen el 31/01/2024

11. Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:
Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que «queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]» Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que «Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports».