Bases de participación Sorteo CAdA Navidad 2022-23

CAMPANYA de NADAL – CAdA 2022-23

Sortegem 6.000€ en 20 premis de 300 € entre els nostres clients
De l’1 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023.

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. Pot participar qualsevol persona major de divuit anys (amb les excepcions previstes en el punt 8). Un premi per persona.

2. Els participants aconsegueixen segells per comprar en comerços associats a CAdA amb una compra mínima de 3 euros. Els cupons són proporcionats pels comerços. Els participants han d’aconseguir segellar el cupó amb 3 segells diferents.

3. Els cupons es depositaran (de l’1 de desembre al 5 de gener) en l’urna que es troba en l’entrada de l’Ajuntament i en el Castell.

4. El sorteig es farà en finalitzar la Cavalcada de Reis el dia 5 de gener en el Castell en presència de tots els assistents i interessats. Des de Cada es telefonarà  a les persones premiades.

5. Requisits: Els cupons hauran de portar 3 segells de comerços CAdA diferents. Cada segell ha d’anar acompanyat del número de tiquet de compra de cada comerç, amb dates compreses entre el 01/12/2022 al 5/1/2023, tots dos inclusivament. Per a validar els cupons premiats hauran de presentar els tiquets de compra, de data 01/12/2022 a 5/1/2023, de cada comerç.

Els comerços segellaran segons aquest barem en funció de l’import del tiquet de compra:

 • De 3 a 10 €: 1 segell
 • D’11 a 50 €: 2 segells
 • De 51 a 100 €: 4 segells
 • De 101 a 300 €: 6 segells
 • De 301 a 500 €: 8 segells
 • Més de 501 €: 10 segells

6. Seran anul·lats els cupons premiats si:
• No porten el número de tiquet anotat en el cupó.
• Porten segells de comerços no associats a Cada.
• El cupó té el segell repetit d’un comerç.
• No es presenten els tiquets de compra dels comerços segellats.
• Els tiquets presentats estiguen fora de les dates de campanya.
• Si el comerç ha segellat més cupons que el valor del tiquet li permet.

7. Poden Participar:
Tots els clients dels comerços de CAdA majors de divuit anys.
Els treballadors/as i familiars dels comerciants, sense el segell del seu comerç.

8. No poden participar:
Els comerciants en cap cas.
Els treballadors/as amb cupons segellats en el comerç on treballen.
Els familiars del propietari o propietària del comerç fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

9. Lliurament de Premis: Una vegada validats tots els cupons premiats, es comunicarà als guanyadors i guanyadores el lloc i data de lliurament de la targeta regal que es lliurarà al costat d’un llistat de comerços de CAdA on podrà efectuar les seues compres amb ella.

10. Els cupons premiats no validats es consideraran anul·lats. Tots els cupons caduquen el 31/01/2023

11. Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:
Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que «queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]» Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que «Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports».

 


CAMPAÑA de NAVIDAD – CAdA  2022-23

Sorteamos 6.000€en 20 premios de 300€.
Del 1 de diciembre de 2022 al 5 de enero de 2023

BASES DE PARTICIPACIÓN

1. Puede participar cualquier persona mayor de 18 años (con las excepciones previstas en el punto 8). Un premio por persona.

2. Los participantes consiguen sellos por comprar en comercios asociados a CAdA y cuya compra mínima sea de 3 euros. Los cupones son proporcionados por los comercios participantes. Los participantes han de conseguir sellar el cupón con 3 sellos distintos.

3. Los cupones se depositarán (del 1 de diciembre al 5 de enero) en la urna que se encuentra en la entrada del Ayuntamiento o en la urna que se encuentra en el Castell.

4. El sorteo se hará al finalizar la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero en el Castell en presencia de todos los asistentes e interesados. Desde CAdA se llamará a las personas premiadas.

5. Requisitos: Los cupones deberán llevar 3 sellos de comercios CAdA distintos. Cada sello debe de ir acompañado del número de ticket de compra de cada comercio, con fechas comprendidas entre el 01/12/2022  al 5/1/2023, ambos inclusive.  Para validar los cupones premiados deberán presentar los tickets de compra, de fecha 01/12/2022 a 5/1/2023, de cada comercio.

Los comercios sellarán según este baremo en función del importe del ticket de compra:

 • De 3 a 10 €:  1 sello
 • De 11 a 50 €:  2 sellos
 • De 51 a 100 €:  4 sellos
 • De 101 a 300 €:  6 sellos
 • De 301 a 500 €:  8 sellos
 • Más de 501 €: 10 sellos

6. Serán anulados los cupones premiados si:
• No llevan el número de ticket anotado en el cupón.

• Llevan sellos de comercios no asociados a CAdA.
• El cupón tiene el sello repetido de un comercio.
• No se presentan los tickets de compra de los comercios sellados.
• Los tickets presentados estén fuera de las fechas de campaña.

• Si el comercio ha sellado más cupones que el valor del ticket le permite.

7. Pueden Participar:
Todos los clientes de los comercios de CAdA mayores de 18 años.

Los trabajadores/as y familiares de los comerciantes, sin el sello de su comercio.

8. No pueden Participan:
Los comerciantes en ningún caso.

Los trabajadores/as con cupones sellados en el comercio donde trabajan.
Los familiares del propietario/a del comercio hasta segundo grado, con el sello de ese comercio.

9. Entrega de Premios: Una vez validados todos los cupones premiados, se comunicará a los ganadores/as el lugar y fecha de entrega de la tarjeta regalo que se entregará junto a un listado de comercios de CAdA donde podrá efectuar sus compras con ella.

10. Los cupones premiados no validados se considerarán anulados. Todos los cupones caducan el 31/01/2023.

11. Quedan excluidos de esta promoción los siguientes productos:
Los medicamentos y los productos sanitarios. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2015 que indica que  «queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos  incluidos en el apartado 1 [medicamentos y productos sanitarios]» Productos del tabaco. En virtud de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre que indica que «Queda prohibido el  patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados  productos en todos los medios y soportes»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*