Bases de participación Sorteo CAdA San Valentín 2018

CAMPANYA CAdA SANT VALENTÍ 2018

BASES

Sortegem 25 sopars romàntics per a 2 persones, a les persones que tinguen els cupons en els quals coincidisquen en numeració amb les 3 últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 14 de febrer de 2018.

PREMI

UN SOPAR ROMÀNTIC PER A DUES PERSONES EN UN RESTAURANT D’ALAQUÀS PER VALOR DE 100€. Si el compte supera l’import establit, es deurà d’abonar la diferència a l’establiment. No inclou transport ni desplaçament. El premi no es podrà canviar per diners en metàl·lic.

FUNCIONAMENT

Adquireix el teu cupó de participació en la xarxa de comerços CAdA. Amb cada compra podràs sol·licitar un cupó, fins a esgotar existències. El cupó haurà d’anar segellat per l’establiment per a la seua validesa. Cada comerç decideix si donar només un cupó per compra o donar més d’un depenent de l’import de la venda. No és necessari guardar el tiquet de compra, ni anotar el nombre de tiquet en cap costat, doncs el cupó ja va numerat i validat amb el segell del comerç.

Es lliuraran al voltant de 150 cupons numerats per comerç. Un total de 25.000 cupons per a dur a terme la dinàmica del sorteig.

Resultaran premiats aquells cupons dels quals la numeració coincidisca amb les 3 últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 14 de febrer de 2018. El termini per a sol·licitar i validar el premi finalitza el 28 de febrer de 2018.

NO SERAN VÀLIDS

Aquells cupons sense segell de l’establiment o amb segell de comerços no associats a CAdA. Tot cupó trencat serà nul.

PODEN PARTICIPAR

Tots els i les clientes amb majoria d’edat.

NO PODEN PARTICIPAR

Les/els comerciants i els seus cònjuges en cap cas. Els familiars del/la comerciant, fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.
Els dependents i dependentes, i familiars d’aquest/a fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliurament de premis es realitzarà al Castell d’Alaquàs el dimarts 27 de febrer de 2018 a les 20.30 h.

Les persones agraciades han de contactar amb l’Associació al telèfon 645.631.221, de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30h.

Els premis no reclamats caduquen el 28 de febrer de 2018.


CAMPAÑA CAdA SAN VALENTÍN 2018

BASES

Sorteamos 25 cenas románticas para 2 personas, a las personas poseedoras de la tarjeta cuyos 3 últimos números coincidan con los 3 últimos del sorteo de la ONCE del día 14 de Febrero de 2018.

PREMIO

UNA CENA ROMÁNTICA PARA DOS PERSONAS EN UN RESTAURANTE DE ALAQUÀS POR VALOR DE 100€. Si la cuenta supera el importe establecido, se deberá abonar la diferencia al establecimiento. No incluye transporte ni desplazamiento. El premio no se podrá canjear por dinero en metálico.

FUNCIONAMENT

Adquiere tu cupón de participación en la red de comercios CAdA. Con cada compra podrás solicitar un cupón, hasta agotar existencias. El cupón deberá ir sellado por el establecimiento para su validez. Cada comercio decide si dar un solo cupón por compra o dar más de uno dependiendo del importe de la venta. No es necesario guardar el ticket de compra, ni anotar el número de ticket en ningún lado, pues el cupón ya va numerado y validado con el sello del comercio.

Se entregarán alrededor de 150 cupones numerados por comercio. Un total de 25.000 cupones para llevar a cabo la dinámica del sorteo.

Resultarán premiados aquellos cupones cuya numeración coincida con las 3 últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 14 de febrero de 2018. El plazo para solicitar y validar el premio finaliza el 28 de febrero de 2018.

NO SERÁN VÁLIDOS

Aquellos cupones sin sello del establecimiento o con sello de comercios no asociados a CAdA. Todo cupón roto será nulo.

PUEDEN PARTICIPAR

Todos los y las clientes con mayoría de edad.

NO PUEDEN PARTICIPAR

Los/as comerciantes y sus cónyuges en ningún caso. Los familiares del/la comerciante, hasta segundo grado, con el sello de su comercio. Los dependientes y dependientas, y familiares de éste/a hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

ENTREGA DE PREMIOS

Las entrega de premios se realizará en el Castell d’Alaquàs el martes 27 de febrero de 2018 a las 20.30 h.

Las personas agraciadas deben contactar con la Asociación al teléfono 645.631.221, de lunes a viernes de 09.30 a 13.30h

Los premios no reclamados caducan el 28 de febrero de 2018.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*