Bases de participación Sorteo CAdA Navidad 2020

CAMPANYA de NADAL – CAdA 2020

Sortegem 6.000€ en 20 premis de 300€ entre els/les nostres clients. De l’1 de de desembre al 5 de gener.

BASES DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en el sorteig, hauràs d’aconseguir segellar el cupó que et lliurarem en la xarxa de comerços CAdA amb les teues compres. Necessitaràs el segell de 3 comerços diferents de CAdA, i hauràs d’anotar el número de tiquet de les compres realitzades. Una vegada completat, diposita-ho en l’urna situada en l’entrada de l’Ajuntament en horari de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dilluns i dijous de 8 a 20 hores (excepte del 23/12 al 3/01 solament matins). I durant la Cavalcada de SS. MM. Els Reis Mags. Caps de setmana: tancat.

El sorteig es farà en finalitzar la Cavalcada del Reis el dia 5 de gener, per SS. MM. Els Reis Mags, en presència de tots els assistents i interessats.

REQUISITS:

Els cupons hauran de portar 3 segells de comerços CAdA diferents.

Cada segell deu anar acompanyat del número de tiquet de compra de cada comerç, amb les dates compreses entre el 01/12/2019 al 5/1/2020, tots dos inclusivament. Recorda guardar els tiquets fins que finalitze el sorteig.

Per a validar els cupons premiats, s’hauran de presentar els tiquets de compra, de data 01/12/2019 a 5/1/2020, de cada comerç.

Màxim, una persona per premi.

Per a evitar l’abús, els comerços segellaran segons aquest barem en funció de l’import del tiquet de compra:

 • De 3 a 10 €: 1 segell
 • D’11 a 50 €: 2 segells
 • De 51 a 100 €: 4 segells
 • De 101 a 300 €: 6 segells
 • De 301 a 500 €: 8 segells
 • Més de 501 €: 10 segells

Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:

 • Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que «queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]»
 • Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que «Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports»

SERAN ANUL·LATS ELS CUPONS PREMIATS SI: 

 • No porten el número de tiquet anotat en el cupó.
 • Porten segells de comerços no associats a CAdA.
 • El cupó té el segell repetit d’un comerç.
 • No es presenten els tiquets de compra dels comerços segellats.
 • Els tiquets presentats estiguen fora de les dates de campanya.
 • Si el comerç ha segellat més cupons que el valor del tiquet li permet.

PODEN PARTICIPAR:

 • Tots els clients dels comerços CAdA.
 • Els treballadors/es i familiars dels comerciants, sense el segell del seu comerç.

NO PODEN PARTICIPAR:

 • Els comerciants i els seus cònjuges (o relació anàloga).
 • Els treballadors/es amb cupons segellats en el comerç on treballen.
 • Els familiars dels comerciants fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

LLIURAMENT DE PREMIS:

Màxim, una persona per premi.

CAdA es comunicarà amb cada premiat i/o premiada mitjançant el telèfon que ha indicat en el cupó.

Per a validar el premi, serà necessari presentar els 3 tiquets de compra referenciats en el bitllet.

Els premiats rebran una Targeta Regal amb la relació dels comerços CAdA, on podran fer ús d’ella.

Els cupons no validats es consideraran anul·lats.


CAMPAÑA de NAVIDAD – CAdA  2020

Sorteamos 6.000€ en 20 premios de 300€ entre nuestros/as clientes. Del 1 de diciembre al 5 de enero.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Para participar en el sorteo, deberás conseguir sellar el cupón que te entregaremos en la red de comercios CAdA con tus compras. Necesitarás el sello/cuño de 3 comercios distintos de CAdA, y deberás anotar el número de ticket de las compras realizadas. Una vez completado, deposítalo en la urna ubicada en la entrada del Ayuntamiento en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas y los lunes y jueves de 8 a 20 horas (excepto del 23/12 al 3/01 solo mañanas). Y durante la Cabalgata de SS.MM. Los Reyes Magos. Fines de semana: cerrado.

El sorteo se hará al finalizar la Cabalgata de Reyes el día 5 de enero, por SS. MM. Los Reyes Magos, en presencia de todos los asistentes e interesados.

REQUISITOS:

Los cupones deberán llevar 3 sellos de comercios CAdA distintos.

Cada sello debe de ir acompañado del número de ticket de compra de cada comercio, con fechas comprendidas entre el 01/12/2019 al 5/1/2020, ambos inclusive. Recuerda guardar los tickets hasta que finalice el sorteo.

Para validar los cupones premiados, se deberán presentar los tickets de compra, de fecha 01/12/2019 a 5/1/2020, de cada comercio.

Máximo, una persona por premio.

Para evitar el abuso, los comercios sellarán según este baremo en función del importe del ticket de compra:

 • De 3 a 10 €:  1 sello
 • De 11 a 50 €:  2 sellos
 • De 51 a 100 €:  4 sellos
 • De 101 a 300 €:  6 sellos
 • De 301 a 500 €:  8 sellos
 • Más de 501 €: 10 sellos

Quedan excluidos de esta promoción los siguientes productos:

 •  Los medicamentos y los productos sanitarios. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2015 que indica que «queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1 [medicamentos y productos sanitarios]»
 • Productos del tabaco. En virtud de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre que indica que «Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes»

SERÁN ANULADOS  LOS CUPONES PREMIADOS SI: 

 • No llevan el numero de ticket anotado en el cupón.
 • Llevan sellos de comercios no asociados a CAdA.
 • El cupón tiene el sello repetido de un comercio.
 • No se presentan los tickets de compra de los comercios sellados.
 • Los tickets presentados estén fuera de las fechas de campaña.
 • Si el comercio ha sellado más cupones que el valor del ticket le permite.

PUEDEN PARTICIPAR:

 • Todos los clientes de los comercios CAdA.
 • Los trabajadores/as y familiares de los comerciantes, sin el sello de su comercio.

NO PUEDEN PARTICIPAR:

 • Los comerciantes y sus conyugues (o relación análoga).
 • Los trabajadores/as con cupones sellados en el comercio donde trabajan.
 • Los familiares del comerciante hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

ENTREGA DE PREMIOS:

Máximo, una persona por premio.

CAdA se comunicará con cada premiado/a mediante el teléfono que ha indicado en el cupón.

Para validar el premio, será necesario presentar los 3 tickets de compra referenciados en el cupón.

Los premiados recibiran una Tarjeta Regalo con la relación de los comercios CAdA, donde podrán hacer uso de ella.

Los cupones no validados se considerarán anulados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*