Bases de participació Sorteig CAdA WhatsApp 2019

CAMPANYA WHATSAPP CAdA 2019

BASES

Primera. Organització. Comerciants Associats d’Alaquàs CAdA amb domicili en carrer Capellà Forriol, 2-1 – Alaquàs. CIF: G96369376 organitza el sorteig WhatsApp CAdA

Segona. Objectius. L’objectiu és la possibilitat d’oferir un contacte directe entre CAdA i la ciutadania a través del Servei WhatsApp CAdA.

Tercera. Àmbit temporal del sorteig. El sorteig estarà en vigor des del 2 al 26 de juliol de el 2019.

Quarta. Sorteig. Els clients que es donin d’alta en el servei de Whatsapp CAdA abans del 26 de juliol a les 12.00h del matí entraran en el sorteig de 15 tovalloles de platja. El sorteig tindrà lloc el 26 de juliol de 2019 a les 12.00h del matí.

Cinquena. Premis. Els premis es lliuraran els dies 29, 30 i 31 de juliol de 2019 al despatx de CAdA (Edifici Olivar II-2n pis)

Sisè. Condicions. Es pot donar d’alta tota persona major de 18 anys. No podran donar-se d’alta els comerciants de CAdA. Els premis lliurats no són susceptibles de canvi, alteració o compensació. Els premis no seran canviats en metàl·lic en cap cas.

Setena. Consentiment i protecció de dades.

Quan l’usuari/a es doni d’alta en el servei de Whatsapp CAdA rebrà en contestació un nombre de participació/registre per al sorteig i, se vos demanarà que accepti els termes i condicions de protecció de dades que exigeix ​​la legislació. Si no accepta els termes, no podrà participar en el sorteig.

Únicament es recollirà el seu número de telèfon i s’associarà a un número de registre, garantint així la privacitat dels usuaris/es.

En acceptar els termes, ens atorgarà la seva autorització per incloure-li en una llista de difusió per a enviar-li comunicacions sobre activitats comercials, esdeveniments, promocions o campanyes que realitzi CAdA a Alaquàs.

En virtut del que disposa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades formaran part dels fitxers i tractament de COMERCIANTS ASSOCIATS D’ALAQUÀS CAdA (Carrer Capellà Forriol, 2-1 d’Alaquàs) amb la finalitat de gestionar la nostra relació i remetre-li informació sobre la nostra activitat associativa i de promoció del comerç local.

Les seves dades formaran part dels nostres fitxers durant el temps que sigui necessari per complir les nostres obligacions legals o contractuals. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició del tractament i portabilitat de les dades que li concerneixen dirigint-se mitjançant comunicació per escrit adreçat al domicili indicat, adjuntant fotocòpia del DNI. En el cas que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els consentiments prestats tenen caràcter revocable. En qualsevol moment que estimi oportú, pot exercir els drets de rectificació i supressió, en els termes expressats en Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 


CAMPAÑA WHATSAPP CAdA 2019

BASES

Primera. Organización. Comerciantes Asociados de Alaquàs CAdA con domicilio en calle Capellà Forriol, 2-1 – Alaquàs. CIF: G96369376 organiza el sorteo Whatsapp CAdA

Segunda. Objetivos. El objetivo es la posibilidad de ofrecer un contacto directo entre CAdA y la ciudadanía a través del Servicio Whatsapp CAdA. 

Tercera. Ámbito temporal del sorteo. El sorteo estará en vigor desde el 2 al 26 de julio de 2019. 

Cuarta. Sorteo. Los clientes que se den de alta en el servicio de Whatsapp CAdA antes del 26 de julio a las 12.00h de la mañana entrarán en el sorteo de 15 toallas de playa. El sorteo tendrá lugar el 26 de julio de 2019 a las 12.00h de la mañana.

Quinta. Premios. Los premios se entregarán los días 29, 30 y 31 de julio de 2019 en el despacho de CAdA (Edifici Olivar II-2º piso)

Sexto. Condiciones. Se puede dar de alta toda persona mayor de 18 años. No podrán darse de alta los comerciantes de CAdA. Los premios entregados no serán susceptibles de cambio, alteración o compensación. Los premios no serán canjeados en metálico en ningún caso. 

Séptima. Consentimiento y protección de datos. 

Cuando el usuario/a se dé de alta en el servicio de Whatsapp CAdA recibirá en contestación un número de participación/registro para el sorteo y, se le solicitará que acepte los términos y condiciones de protección de datos que exige la legislación. Si no acepta los términos, no podrá participar en el sorteo. 

Únicamente se recogerá su número de teléfono y se asociará a un número de registro, garantizando así la privacidad de los usuarios/as.

Al aceptar los términos, nos otorgará su autorización para incluirle en una lista de difusión para enviarle comunicaciones sobre actividades comerciales, eventos, promociones o campañas que realice CAdA en Alaquàs.

En virtud de lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos formarán parte de los ficheros y tratamiento de COMERCIANTES ASOCIADOS DE ALAQUÀS CAdA (Calle Capellà Forriol, 2-1 de Alaquàs) con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestra actividad asociativa y de promoción del comercio local.

Sus datos formarán parte de nuestros ficheros durante el tiempo que sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación por escrito dirigido al domicilio indicado, adjuntando fotocopia del DNI. En el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Los consentimientos prestados tienen carácter revocable. En cualquier momento que estime oportuno, puede ejercitar sus derechos de rectificación y supresión, en los términos expresados en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*