Bases de participació Sorteig CAdA Sant Valentí 2020

CAMPANYA CAdA SANT VALENTÍ 2020

CAdA regala 50 experiències de salut i cura personal.

BASES

Sortegem 50 xecs-regal per valor de 25€, a les 25 persones posseïdores dels cupons en els quals les 3 últimes xifres coincidisquen en numeració amb les 3 últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 14 de febrer de 2020.

PREMI

El premi consisteix en 2 XECS-REGAL PER VALOR DE 25€ CADASCUN (total premi: 50€), per a utilitzar en un llistat d’establiments associats dedicats a la salut i la cura personal (fisioteràpia, podologia, salut dental, perruqueries i centres d’estètica). El premi mai podrà canviar-se per diners en metàl·lic. No inclou transport ni desplaçament.

FUNCIONAMENT

Adquireix el teu cupó de participació en la xarxa de comerços CAdA. Amb cada compra podràs sol·licitar un cupó, fins a esgotar existències. El cupó haurà d’anar segellat per l’establiment per a la seua validesa. Cada comerç decideix si donar només un cupó per compra o donar més d’un depenent de l’import de la venda. No és necessari guardar el tiquet de compra, ni anotar el nombre de tiquet en cap costat, doncs el cupó ja va numerat i validat amb el segell del comerç.

Resultaran premiats aquells cupons dels quals la numeració coincidisca amb les 3 últimes xifres del sorteig de l’ONCE del dia 14 de febrer de 2020. El termini per a sol·licitar i validar el premi finalitza el 28 de febrer de 2020.

IMPORTANT: Queden exclosos d’aquesta promoció els següents productes:

  • Els medicaments i els productes sanitaris. En virtut del Reial decret legislatiu 1/2015 que indica que «queda expressament prohibida la promoció, publicitat o informació destinada al públic dels productes inclosos en l’apartat 1 [medicaments i productes sanitaris]»
  • Productes del tabac. En virtut de la Llei 28/2005, de 26 de desembre que indica que «Queda prohibit el patrocini dels productes del tabac, així com tota classe de publicitat, i promoció dels citats productes en tots els mitjans i suports»

NO SERAN VÀLIDS

Aquells cupons sense segell de l’establiment o amb segell de comerços no associats a CAdA. Tot cupó trencat serà nul.

PODEN PARTICIPAR

Tots els i les clientes amb majoria d’edat.

NO PODEN PARTICIPAR

Les/els comerciants i els seus cònjuges en cap cas. Els familiars del/la comerciant, fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.
Els dependents i dependentes, i familiars d’aquest/a fins a segon grau, amb el segell del seu comerç.

LLIURAMENT DE PREMIS

El número premiat es publicarà en la web i facebook de CAdA. Les persones agraciades han de contactar amb el CAdA al telèfon 645.631.221, de dilluns a divendres de 09.30 a 13.30h.

Els premis no reclamats caduquen el 28 de febrer de 2020.


CAMPAÑA CAdA SAN VALENTÍN 2020

CAdA regala 50 experiencias de salud y cuidado personal.

BASES

Sorteamos 50 cheques-regalo por valor de 25€, a las 25 personas poseedoras de los cupones cuyos 3 últimos números coincidan en numeración con los 3 últimos números del sorteo de la ONCE del día 14 de Febrero de 2020.

PREMIO

El premio consiste en 2 CHEQUES-REGALO POR VALOR DE 25€ CADA UNO (total premio: 50€), para utilizar en un listado de establecimientos asociados dedicados a la salud y el cuidado personal (fisioterapia, podología, salud dental, peluquerías y centros de estética). El premio nunca se podrá canjear por dinero en metálico. No incluye transporte ni desplazamiento.

FUNCIONAMIENTO

Adquiere tu cupón de participación en la red de comercios CAdA. Con cada compra podrás solicitar un cupón, hasta agotar existencias. El cupón deberá ir sellado por el establecimiento para su validez. Cada comercio decide si dar un solo cupón por compra o dar más de uno dependiendo del importe de la venta. No es necesario guardar el ticket de compra, ni anotar el número de ticket en ningún lado, pues el cupón ya va numerado y validado con el sello del comercio.

Resultarán premiados aquellos cupones cuya numeración coincida con las 3 últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 14 de febrero de 2020. El plazo para solicitar y validar el premio finaliza el 28 de febrero de 2020.

IMPORTANTE: Quedan excluidos de esta promoción los siguientes productos:

  • Los medicamentos y los productos sanitarios. En virtud del Real Decreto Legislativo 1/2015 que indica que «queda expresamente prohibida la promoción, publicidad o información destinada al público de los productos incluidos en el apartado 1 [medicamentos y productos sanitarios]»
  • Productos del tabaco. En virtud de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre que indica que «Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes»

NO SERÁN VÁLIDOS

Aquellos cupones sin sello del establecimiento o con sello de comercios no asociados a CAdA. Todo cupón roto será nulo.

PUEDEN PARTICIPAR

Todos los y las clientes con mayoría de edad.

NO PUEDEN PARTICIPAR

Los/as comerciantes y sus cónyuges en ningún caso. Los familiares del/la comerciante, hasta segundo grado, con el sello de su comercio. Los dependientes y dependientas, y familiares de éste/a hasta segundo grado, con el sello de su comercio.

ENTREGA DE PREMIOS

El número premiado se publicará en la web y facebook de CAdA. Las personas agraciadas deben contactar con el CAdA en el teléfono 645.631.221, de lunes a viernes de 09.30 a 13.30h.

Los premios no reclamados caducan el 28 de febrero de 2020.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Valoración*